Ristorante Giapponese  |  tomoyoshi ENDO  via vittor pisani, 13 milano  t. +39. 02 66986117  |  tomoyoshi SACCO  via luigi sacco, 4 milano  t. +39. 02 466330